گر جسم و جان فدای معلم کنم رواست

                                                                تعلیم و تربیت به جهان کار انبیاست

 

همه می گویند : تجربه بهترین معلم در زندگی ست .

اما برای ما  " داشتن معلمی مثل شما "  بهترین  و شیرین ترین تجربه در زندگیست ...

معلم عزیزم روزت مبارک